M

Managing Committee

  • Mr. Ashish Jain (President)

  • M M Magon (Vice President)

  • Mr. Varun Chaudhary (Secretary)

  • Mrs. Shashi Pal (Treasurer)

  • Mr. Vimal Bakshi (M.C. Member)

  • Mr. Prahalad Singh (M.C. Member)

  • Mr. Sahil Kaushik (M.C. Member)

  • Mr. Sahil Khanna (M.C. Member)